Kang Chiao brings me the world.

– Bilingual School –

Xiugang Campus

Xiugang Campus

Xindian‧G7-G12

Qingshan Campus

Qingshan Campus

Xindian‧K-G6

Hsinchu Campus

Hsinchu Campus

Hsinchu‧G1-G6

Preschool

Preschool

Xindian‧Neihu‧Linkou